TITULARITAT:
La pàgina web www.pedratour.com és propietat de PEDRATOUR SOCIETAT LIMITADA (d’ara endavant PEDRATOUR®), empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al full B-467307, tom 44780, foli 190, amb CIF B66498791 i domicili social a Berga, C / Ciutat, 16. CP 08600 – BARCELONA.

USUARIS:
L’accés i ús de la pàgina web www.pedratour.com implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions generals d’ús, quedant expressament prohibida la utilització de la pàgina web amb finalitats il·legals o diferents de les autoritzades en les condicions d’ús.

PEDRATOUR® es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda mitjançant aquesta web sense necessitat d’avisar prèviament.

RÈGIM JURÍDIC:
Les condicions generals ofertades en aquesta pàgina web s’aplicaran en tot cas als contractes que se celebrin i que tinguin per objecte els serveis que s’hi ofereixen, estan subjectes en tot cas al que disposa la legislació nacional i de la Comunitat Autònoma de Catalunya que reguli les condicions generals de contractació, la publicitat i l’ordenació de l’activitat comercial, el règim de les agències de viatges, els drets dels consumidors i usuaris i la societat de la informació i comerç electrònic, tot això sense perjudici de la aplicació preferent de les condicions particulars que puguin regir l’oferta i la prestació de determinats serveis i activitats.

CONTINGUT:
L’usuari queda expressament advertit de la informació continguda en la pàgina web pot contenir errors tipogràfics, imprecisions i inexactituds, per les quals en cap cas PEDRATOUR® serà responsable dels prejudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de la informació a la que s’accedeixi per o mitjançant la pàgina web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions del servei o transmissió o fallades en línia.

PROTECCIÓ DE DADES:
Totes les dades personals proporcionades per l’usuari queden subjectes al règim general de protecció de dades personals previst per l’ordenament jurídic espanyol i en particular per la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de desenvolupament , aprovat pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre o per totes les disposicions que desenvolupin o substitueixin.

Indicar que he llegit i accepto la política de privacitat suposa l’expressió inequívoca del consentiment del titular de les dades per al seu tractament o cessió de les dades personals en les condicions previstes en la corresponent clàusula legal de la política de privacitat a la qual l’usuari pot tenir accés en aquesta mateixa pàgina web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Tots els signes, marques, logotips, dibuixos, aparença i disseny de les pantalles i en general, elements que figuren en aquesta pàgina web es troben protegits per drets de marca de PEDRATOUR® o, en qualsevol cas, dels diferents subjectes que correspongui la seva titularitat o autoria.

Les imatges i vídeos que apareixen en aquesta pàgina web són pròpies o cedides. Aquests continguts estan subjectes a drets d’autor i protegits per drets de propietat intel·lectual amb el corresponent Copyright. No està permesa la seva difusió, comercialització, tractament o transmissió a través de qualsevol mitjà, sense el consentiment previ i per escrit dels titulars del Copyright.

Queda per tant, prohibida la seva reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà sense el consentiment previ i per escrit de PEDRATOUR® o del seu legítim titular o autor, sent perseguida la violació d’aquests drets amb tots els mitjans que, amb aquesta finalitat estableixi l’ordre jurídic.

ENLLAÇOS A ALTRES CONTINGUTS O DIRECTORIS:
PEDRATOUR® no serà responsable de la informació dirigida als destinataris dels seus serveis mitjançant els enllaços a altres continguts, o als enllaços que incloguin directoris o instruments de cerca de continguts aliens a la finalitat i al contingut propi de la pàgina web www.pedratour.com de PEDRATOUR® i que vinguin referits a activitats i informacions il·lícites o perjudicials per als béns o drets de tercers, susceptibles de ser indemnitzats, no fos coneguda per PEDRATOUR® de manera efectiva, tot això en les condicions legalment establertes.

Abrir chat